Przejdź do stopki

Polityka prywatności

Treść

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiamy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Izbę Notarialną w Krakowie.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Notarialna w Krakowie z siedzibą: 31-008 Kraków Rynek Główny 23, nr tel.: tel. 12 4223625, 12 4295089, adres e-mail: kin@kin.pl, zwana dalej KIN.

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KIN można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych: dr inż. Piotr Wójcik, adres email iod@kin.pl.

 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane w wyniku prowadzonej korespondencji lub w związku z przekazaną nam wizytówką, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

  1. Realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (art. 6 ust 1 lit. c RODO)
  2. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, w tym obsługi zgłoszenia kierowanego do KIN w zakresie umożliwiającym kontaktowanie się z tą osobą (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
  3. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO)

 

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przygotowania do zawarcia umowy, również adres do korespondencji.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

1)      serwisujące urządzenia KIN za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

2)      dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest KIN;

3)      podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

4)      świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie KIN (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwających wzajemnych relacji określonych w „celach przetwarzania danych”. W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KIN, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • sprostowania (poprawienie) danych;

  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

  • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);

  • dostępu do danych (w tym do kopii danych);

  • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@kin.pl, pisemnie na adres siedziby KIN lub osobiście w siedzibie KIN.

Przed realizacją Państwa uprawnień KIN musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez KIN narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z obsługą zgłoszenia kierowanego do KIN oraz przygotowaniem do zawarcia ewentualnej umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością prowadzenia działań przygotowania do zawarcia i docelowego zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie skutkuje żadnymi następstwami, za wyjątkiem braku możliwości łącznego odniesienia się do zdarzeń (np. wiadomości e`mail) kierowanych od osoby rezygnującej z podania danych ją identyfikujących.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

KIN nie będzie stosowała wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. w przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować pliki cookies w celach statystycznych do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

4402