Przejdź do stopki

STATUS PRAWNY

Treść

Zgodnie z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

W przypadku osób wykonujących zawód notariusza podstawą prawną funkcjonowania samorządu notarialnego jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291). Stosownie do art. 26 powyższej ustawy, notariusze tworzą samorząd notarialny, obejmujący izby notarialne i Krajową Radę Notarialną. Izby notarialne i Krajowa Rada Notarialna posiadają osobowość prawną.

Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego, przy czym siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego.

Izba Notarialna w Krakowie jest jedną z 11 izb notarialnych w kraju. Tworzą ją notariusze prowadzący kancelarię w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przynależność notariuszy do samorządu jest obowiązkowa.

Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.

 

 

 

 

4402