http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
STATUS PRAWNY
ORGANY IZBY NOTARIALNEJ
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
KONTAKT
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OGŁOSZENIA


 
STATUS PRAWNY 
 
data publikacji:  21-05-2009 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2021 | 13:40
ostatnio modyfikowal: Monika Dalewska

Zgodnie z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

 

W przypadku osób wykonujących zawód notariusza podstawą prawną funkcjonowania samorządu notarialnego jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291). Stosownie do art. 26 powyższej ustawy, notariusze tworzą samorząd notarialny, obejmujący izby notarialne i Krajową Radę Notarialną. Izby notarialne i Krajowa Rada Notarialna posiadają osobowość prawną.

 

Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego, przy czym siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego.

Izba Notarialna w Krakowie jest jedną z 11 izb notarialnych w kraju. Tworzą ją notariusze prowadzący kancelarię w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przynależność notariuszy do samorządu jest obowiązkowa.

 

Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska